Nocturne for broken vocal cords


Budapest: May 18, 2022Extinction Room (Hopeless.)


Mülheim: June 9, 2022

Mülheim: June 11, 2022


Lille: June 15, 2022 (matinée)

Lille: June 15, 2022 (evening)


Essen: June 25, 2022Hopeless.


Vienna: July 16, 2022

Vienna: July 18, 2022UNREST


Berlin: November 2, 2022

Berlin: November 3, 2022

Berlin: November 4, 2022

Berlin: November 5, 2022
Nicola Micallef in Extinction Room (Hopeless.) by Sergiu Matis

Nicola Micallef in Extinction Room (Hopeless.)
Image © Vojtěch Brtnický
<< Back